نور معرفت در دل کم خور

نور معرفت در دل کم خور

گويند: عابدى يک شب ده من غذا خورد و تا سحر يک ختم قرآن در نماز قرائت نمود.صاحبدلى اين حکايت را شنيد و گفت : ((اگر آن عابد نصف نانى مى خورد و مى خوابيد، مقامش در نزد خدا برتر بود. (زيرا کيفيت قرائت مهم است نه کميت آن . ))اندرون از...