نوبت را رعایت کنید!

نوبت را رعایت کنید!

روزي پيامبر صلي الله عليه و آله در حال استراحت بود، فرزندشان امام حسن عليه السلام آب خواست ، حضرت نيز قدري شير دوشيد و کاسه شير را به دست وي داد، در اين حال ، حسين عليه السلام از جاي خود بلند شد تا شير را بگيرد، اما رسول خدا...