شرط نهضت آزادی برای خاتمی/ بازرگان پیشروی اعتراض به انحراف!

شرط نهضت آزادی برای خاتمی/ بازرگان پیشروی اعتراض به انحراف!

حضرت امام (ره) در سال 67 در پاسخ به نامه "محتشمی پور" وزیر کشور وقت، درباره نهضت آزادی تصریح می‌کنند که: «اگر خداى متعال عنایت نفرموده بود و مدتى در حکومت موقت باقى مانده بودند، ملت هاى مظلوم به ویژه ملت عزیز ما اکنون در زیر...