اثری فاخر از حاج میثم مطیعی در علوم حدیث

اثری فاخر از حاج میثم مطیعی در علوم حدیث

این کتاب، ترجمه و تحقیق کتابی رجالی با نام «وجیزة فی علم الرجال» اثر آیت الله میرزا ابوالحسن مشکینی اردبیلی از علماي برجسته نجف در قرن گذشته است. در ترجمه این اثر، حدود 300 پاورقی سودمند و محققانه نیز افزوده شده است. عقیق:...