چگونه کودک خود را نمازخوان کنیم؟

چگونه کودک خود را نمازخوان کنیم؟

کودکان و نوجوانان، در تقلیدپذیری شهره‌اند و بسیاری از رفتارها را از طریق تقلید کردن از دیگران می‌آموزند. یکی از این رفتارهای نیک و پسندیده، نماز خواندن است. عقیق: خوب است که بدانیم عبادت و نماز خواندن کودکان، آنان را...