نقش جاسوس« ز» در ترور « عماد مغنیه »

نقش جاسوس« ز» در ترور « عماد مغنیه »

جوان استراتژيست چه زماني با عماد مغنيه آشنا شديد؟ -سال 1981 او جواني متدين و شجاع بود و در جنبش فتح عضويت داشت. مغنيه چگونه جايگاهش را ميان مبارزان كسب كرد؟ -نام عماد با دو عمليات مهم در آن زمان پيوند خورده بود: اول عملياتي...