نفرین مادر

نفرین مادر

بار ديگر پس از ساعتي به صومعه آمد و جريح را صدا زد، باز جريح به مادر اعتنا نکرد. براي بار سوم باز مادر آمد و او را صدا زد و جوابي نشنيد.از اين رفتار فرزند دل مادر شکست و او را نفرين کرد.فرداي همان روز، زن فاحشه اي که حامله...