نظم و انضباط در کودکان مدرسه رو

نظم و انضباط در کودکان مدرسه رو

چگونه می‌توان بدون ایجاد مجادله و بحث، نظم و انضباط را برقرار کرد؟ یکی از دلایل مباحثات کودکان با والدین و پافشارهای آن‌ها، آزمایش محدوده و قدرت تصمیم‌گیری والدین است. آن‌ها فکر می‌کنند اگر به حد کافی اصرار و پافشاری...