نصیحت پارسا به مولاى ستمگر

نصیحت پارسا به مولاى ستمگر

بر بنده مگير خشم بسيارجورش مکن و دلش ميازاراو را توبه ده درم خريدىآخر نه به قدرت آفريدىاين حکم و غرور و خشم تا چند؟هست از تو بزرگتر خداونداى خواجه ارسلان و آغوشفرمانده خود مکن فراموشدر روايت آمده : رسول اکرم صلى الله...