نصیحت ذوالنون مصرى

نصیحت ذوالنون مصرى

ذوالنون با شنيدن اين سخن گريه کرد و گفت : اگر من خداوند متعال را اين گونه مى پرستيدم که تو شاه را مى پرستى ، يکى از صديقان (افراد بسيار راستين و راستگو )مى شدم .گرنه اميد و بيم راحت و رنجپاى درويش بر فلک بودىور وزير از خدا...