عقل‏ و آخرالزمان ، نصراله حکمت

عقل‏ و آخرالزمان ، نصراله حکمت

عقل با تمام شکوه، عظمت و جايگاه برجستهاي که در حيات انسان دارد، موهبتي است از جانب خداوند و حقيقتي ستبا دو چهره: چهره اقبال به حق و چهره ادبار به حق.چهره اقبال عقل، در سعي و تلاش انسان براي اتصال به حق، و ايمان به غيب تجلي...