نسخه ای برای گناه کردن !

نسخه ای برای گناه کردن !

بعد هر گناهي مي خواهي بکن !اول : روزي خدا را نخور، هر گناهي مايلي بکن !دوم : از ولايت خدا خارج شو، هر گناهي مي خواهي بکن !سوم : جايي را پيدا کن که خدا تو را نبيند، سپس هر گناهي مي خواهي بکن !چهارم : وقتي ملک الموت براي قبض روح تو...