نزاع حاجیان قلابى در راه مکه

نزاع حاجیان قلابى در راه مکه

يک سال همراه گروهى پياده به سوى مکه براى انجام مراسم حج رهسپار بوديم . بين پيادگان نزاع و کشمکشى شد. به سر و صورت هم افتادند و داد و فحش و ستيز و درگيرى بالا گرفت . يکى از کجاوه نشينان به همپالکى خود گفت : ((عجبا! پياده عاج...