تصاویر منتشر نشده از عامل حوادث نروژ/اندرس برینگ برویک عامل حوادث نروژ

تصاویر منتشر نشده از عامل حوادث نروژ/اندرس برینگ برویک عامل حوادث نروژ

بعد از اینکه عامل این انفجار مشخص شد، یک شرکت فروشنده تجهیزات کشاورزی تایید کرده است که حدود ۶ تن کود شیمیایی به برویک (متهم اصلی) فروخته است. ...