نرم افزار رساله ۱۰ مرجع خامنه ای • بهجت (ره ) •سیستانی •نوری همدانی• مکارم شیرازی•تبریزی (ره) • سید صادق شیرازی

نرم افزار رساله ۱۰ مرجع خامنه ای • بهجت (ره ) •سیستانی •نوری همدانی• مکارم شیرازی•تبریزی (ره) • سید صادق شیرازی

این رساله ها مربوط به مراجع عظام ذیل می باشد : • آیت الله العظمی خامنه ای • آیت الله العظمی بهجت (ره ) • آیت الله العظمی سیستانی • آیت الله العظمی نوری همدانی • آیت الله العظمی مکارم شیرازی • آیت الله العظمی تبریزی...