لغو پیامک های تبلیغاتی

لغو پیامک های تبلیغاتی

واحد مرکزی خبر: معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات درباره پیامک های تبلیغاتی گفت: از نظر حقوقی، این موضوع در دنیا به عنوان یک رسانه تلقی می کنند.رضوانی با بیان اینکه منعی برای آن نیست، افزود: افرادی که این...