نجواى شبانه

نجواى شبانه

و عقوبت نکردى و چه بسيار از گناهانم را به لطف و کرمت پرده روى آنها کشيده و آشکار نکردى . خدايا! اگر چه عمرم در نافرمانى و معصيت تو گذشته و گناهانم نامه اعمالم را پر کرده است . اما من به جز آمرزش تو اميدوار نيستم و به غير از...