خاطره کامران نجف زاده از ناصرخان حجازی

خاطره کامران نجف زاده از ناصرخان حجازی

يک کمي همينجوري که داشت سيگار مي کشيد نگاهش کردم.مي خواستم ببينم چه جور است که هواداران نيچه و سهراب و حتي ذبيح درشکه چي و قيصر هم دوستش دارند.هي سيگار مي کشيد.يک جايي ياد مادر افتاد چشم هايش پر شد و خالي نشد....