نجات یافتن نیکوکار و هلاکت بدکار

نجات یافتن نیکوکار و هلاکت بدکار

کشتيبان خود را به آب افکند و شناکنان به سراغ آنها رفت و يکى از آنها را نجات داد، ولى ديگرى غرق و هلاک شد.به کشتيبان گفتم : لابد عمر او به سر آمده بود و باقيمانده اى نداشت ، از اين رو اين يکى نجات يافت و آن ديگر به خاطر...