نتیجه پناهندگى به خدا و پاداش احسان

نتیجه پناهندگى به خدا و پاداش احسان

يکى از پادشاهان به بيمارى هولناکى که نام نبردن آن بيمارى بهتر از نام بردنش است ، گرفتار گرديد. گروه حکيمان و پزشکان يونان به اتفاق راءى گفتند: چنين بيمارى ، دوا و درمانى ندارد مگر اينکه زهره (کيسه صفرا) يک انسان داراى چنين...