نتیجه نیکوکارى

نتیجه نیکوکارى

همه کارمندان در خلاصى و نجات او سعى مى کردند و ماءمورين زندان ، نسبت به او مهربانى مى نمودند و بزرگان مملکت به سپاسگزارى از نيکيهاى او زبان گشودند. به اين ترتيب همه به عنوان حقشناسى ، ذکر خير او مى نمودند، تا اينکه شاه او...