نتیجه مستى و دورى از نیمخورده ناپاک

نتیجه مستى و دورى از نیمخورده ناپاک

تو گويى تا قيامت زشترويىبر او ختم است و بر يوسف نکويى چنانکه شوخ طبعان لطيفه گو مى گويند:شخصى نه چنان کريه منظرکز زشتى او خبر توان دادآنکه بغلى نعوذ بااللهمردار به آفتاب مرداداين غلام سياه که در آن وقت هوسباز و پرشهوت...