نتیجه شکم پرستى

نتیجه شکم پرستى

هر که بر خود در سوال گشودتا بميرد نيازمند بودآز بگذار و پادشاهى کنگردن بى طمع بلند بوديکى از شاهان آن سامان براى آن عابد چنين پيام داد: ((از بزرگوارى خوى نيکمردان ، توقع و انتظار دارم ، مهمان ما بشوند و با شکستن پاره نانى...