نتیجه شوم حسادت

نتیجه شوم حسادت

يکى از دوستان که از رنج روزگار خاطرى پريشان داشت ، نزدم آمد و از روزگار نامساعد گله کرد و گفت : ((درآمد اندکى دارم ولى عيال بسيار، و نمى توانم بار سنگين نادارى را تحمل کنم ، بارها به خاطرم آمد که به سرزمينى ديگر کوچ کنم چراکه...