نتیجه شوم ، دست سوال بسوى ثروتمند

نتیجه شوم ، دست سوال بسوى ثروتمند

ز بخت روى ترش کرده پيش يار عزيزمرو که عيش بر او نيز تلخ گردانىبه حاجتى که روى تازه روى و خندان روفرو نبندد کار گشاده پيشانىآن ثروتمند بزرگ ، کمى بر جيره اى که به عالم مى داد افزود، ولى از اخلاص ‍ او به آن عالم بسيار کاسته...