نتیجه بى توجهى به سپاه

نتیجه بى توجهى به سپاه

يکى از شاهان پيشين ، در نگهدارى کشور سستى مى کرد و بر سپاهيان سخت مى گرفت و آنان را در تنگدستى رها مى کرد تا اينکه دشمن قوى و ظغيانگرى به آن کشور حمله کرد. شاه به دست و پا افتاد و سپاهيان خود را به جلوگيرى از دشمن فرا خواند،...