متن اشعار برای مقام معظم رهبری حفظه الله

متن اشعار برای مقام معظم رهبری حفظه الله

بر خامنه ای رهبر خوبان صلواتبر جمال خوش این ماه خراسان صلواتبر همه دشمن او لشكر شیطان لعنتبر قد وارث آن پیر جماران صلوات------------------------------------------------گر كرببلا نبوده ایم حال هستیمگر شام بلا نبوده ایم حال هستیمای مردم عالم...