نامه امام موسی بن جعفر(ع ) به استاندار یحی بن خالد!

نامه امام موسی بن جعفر(ع ) به استاندار یحی بن خالد!

در عين حال ترسيدم که پيش او بروم ، زيرا نگران بودم که اين خبر درست نباشد و مرا بگيرند و به پرداخت بدهي مجبور ساخته و آسايشم را به هم بزنند.عاقبت تصميم گرفتم براي حل اين قضيه به خدا پناه برم ، لذا به زيارت خانه خدا رفتم و...