کشورهای منطقه باید بدانند که افغانستان تنها نمی ماند!

کشورهای منطقه باید بدانند که افغانستان تنها نمی ماند!

آیساف می گوید افغانستان در ده سال گذشته دستاوردهای مهمی داشته و آینده روشنی برای کشور در پیش روست. تحلیلگران بر این باورند که گروه های شورشی در انتظار خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال 2014 هستند و برای روزهایی...