میوه‌ای که ۲۰ بار نام آن در قرآن تکرار شده است

میوه‌ای که ۲۰ بار نام آن در قرآن تکرار شده است

خرما میوه‌ای است که هم در قرآن و هم در احادیث پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در خصوص آن صحبت شده است به نحوی که پیامبر(ص) از 72 بای شفای خرما سخن گفته‌اند. ...