پیامک میلاد امام حسن علیه السلام

پیامک میلاد امام حسن علیه السلام

در ضیافت الهی چهره زیبایت نقاب خلقت را گسست یعنی که خداوند به وجود کریمت بندگانش را خواهد نواخت. *مهمانی حق چه باصفا شد میلاد امام مجتبی شد...