پاسخ قرآنی به ادعای وزیری گستاخ

پاسخ قرآنی به ادعای وزیری گستاخ

طلبه فاضلى كه به ظاهر فقیر و ضعیف مى نمود و در آخر مجلس نشسته بود؛ وقتى این كلام را شنید، اندیشه اى مثل برق، در ذهنش خطور كرده و با توسل به عنایات خداوند بپا خاسته و گفت : “جناب وزیر! اگر اجازه بفرمائید، من پاسخ شما را...