عکس / میرزا اسماعیل دولابی و آیت الله بهاءالدینی

عکس / میرزا اسماعیل دولابی و آیت الله بهاءالدینی

...