مقایسه تجهیزات رزمندگان ایرانی در دفاع مقدس با دهه ۹۰ + عکس

مقایسه تجهیزات رزمندگان ایرانی در دفاع مقدس با دهه ۹۰ + عکس

با پایان جنگ تحمیلی، تجربه گرانبهای آن سال ها و عمق بینش فرماندهان به نیازهای تسلیحاتی برای بهبود توانمندی رزمی، آغازگر تلاش های فراوانی در زمینه های مختلف تسلیحات و تجهیزات بوده تا شمشیر رزمندگان تیزتر شود....