خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "مکافات عمل"

مکافات عمل

مکافات عمل

اما جنازه مؤ من در خانه اش ماند و حيواني بر او مسلط گشت و گوشت صورت وي را خورد! پس از سه روز حضرت موسي از قضيه با خبر شد.موسي در ضمن مناجات با خداوند، اظهار نمود: بارالهي ! آن دشمن تو بود که با همه عزت و احترام فراوان دفن شد، و...

مکافات عمل

مکافات عمل

در کتابهاى تاليف حکيمان نقل شده : زاييدن کژدم با ساير جانواران فرق دارد. کژدم هنگامى که در شکم مادرش قرار مى گيرد، آنچه در درون شکم مادر است مى خورد و سپس شکمش را مى درد و بيرون آمده در دشت به راه مى افتد و آن پوستها که در...