پیامک های تبریک مولود کعبه

پیامک های تبریک مولود کعبه

 پیامک های تبریک مولود کعبه  فرحنده میلاد مولی الموحدین، امیرالمومنین، حیدر کرار، شیر خدا، مولود کعبه بر همگان مبارک.  زان سبب ماه رجب ماه خداست                             که اندر آن میلاد شاه لافتی ست  شد رخش از...