موعظه خام !

موعظه خام !

پاسخ داد:- خير! راضي نخواهم بود.- آيا در فکر تغيير اين وضع خود هستي تا به وضع و حال شايسته اي که مورد رضايت تو باشد؟حسن بصري مدتي سر به زير انداخت ، سپس گفت :- هر بار با خود عهد مي کنم که اين حال را تغيير دهم ولي متاءسفانه چنين...