مصلحت های مرد خاکستری اصلاحات!

مصلحت های مرد خاکستری اصلاحات!

موسوی خوئینی ها در مقابل درخواست بحق دانشجویان مسلمان پیرو خط امام که خواهان نظر پیر و مرادشان هستند می گوید صلاح نمی دانم با امام مشورت کنم و نظر ایشان را جویا شوم ، ما کارمان را می کنیم و اگر ایشان مخالف بودند می گویند...