موافقت کابل با گشایش دفتر طالبان در قطر

موافقت کابل با گشایش دفتر طالبان در قطر

اگر چه شورا عالي صلح افغانستان با گشايش اين دفتر موافقت کرد، اما هشدار داده است هيچ قدرت خارجي نبايد بدون موافقت افغانستان با طالبان ارتباط برقرار کند و اين دفتر بايد تنها براي انجام مذاکرات مورد استفاده قرار گيرد. ...