من آنم که خود مى دانم

من آنم که خود مى دانم

يکى از بزرگان را در مجلسى ، بسيار ستودند و در وصف نيکيهاى او زياده روى کردند. او سر برداشت و گفت : ((من آنم که خود مى دانم . )) (خودم را مى شناسم ، ديگران از عيوب من بى خبرند.)شخصم به چشم عالميان خوب منظر استوز خبث باطنم سر خجلت...