شعر/منتقد چون بی‌سواد افتد تحمل بایدش

شعر/منتقد چون بی‌سواد افتد تحمل بایدش

نقدهایی مثبت و نازک‌تر از گل بایدش دلبر ما را که تدبیر و تعقل بایدش خرده بر جمعیت زلفش اگر گیرد کسی بس پریشانی که از آن جعد و کاکل بایدش ...