خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "منتظر"

به خدا منتظر ماست

به خدا منتظر ماست

ندانم که چه شد در پس دیوار به بر عشق دگربار صدتار تنیدم ز اغیار ....بیا تا به خود آییم چه کردیم ؟           چه خواندیم ؟     به سوی که راندیم ؟ این چنین مات به تماشای چه ماندیم .... بیا تا به خود آییم به بر عشق...

الفبای انتظار

الفبای انتظار

پ : پيوندبااوراازدستمده   ،پيوستهبهياداوباش. ت : توانتوازوجوداوست....

منتظر

منتظر

 منتظِر  درفرهنگ مهدويّت «منتظِر»به‏انساني گفته مي‏شود که با تمام وجود، در انتظار آمدن آخرين حجّت الهي به سر مي‏برد.در روايات معصومين‏عليهم السلام به منتظر از دو بعد توجه شده است: ابتدا وظايف او مورد توجه قرار گرفته...