ماجرای منبر رفتن قرائتی در واشنگتن

ماجرای منبر رفتن قرائتی در واشنگتن

فرهنگ نيوز- ما انسان بی دین نداریم. دین یعنی راه. وقتی می گوییم :چه دینی داری؟ یعنی راه شما چیست؟ خدا به بت پرستان می گوید که راه و دین شما بت پرستی است. هر کسی فرهنگ ، آداب و رسوم و راهی را می پذیرد که به آن دین می گویند. حتی...