مناجات پارساى آگاه

مناجات پارساى آگاه

عذر قصير خدمت آوردمکه ندارم به طاعت استظهارعاصيان از گناه توبه کنندعرفان از عبادت استغفار عابدان پاداش اطاعت خود را مى خواهند و بازرگانان بهاى کالاى خود را مى طلبند. من بنده اميد آورده ام نه اطاعت و به گدايى با دست تهى...