مناجات عبدالقادر

مناجات عبدالقادر

عبدالقادر گيلانى را در کنار کعبه ديدند، صورتش را بر روى ريگ زمين نهاده بود و چنين مى گفت :خدايا! مرا ببخش و اگر سزاوار عذاب هستم ، مرا در قيامت نابينا محشور کن تا در برابر نيکان شرمسار نگردم .روى بر خاک عجز مى گويمهر سحرگه...