مناجات شعبانیه و سند آن

مناجات شعبانیه و سند آن

مناجات شعبانیه ادعیه ما آمیزه ای از لطایف و معارف و اسرار است که انوار معنویت و روحانیت از لابلای آن، روح خواننده مشتاق را نوازش می دهد و دل را از غل و غش صیقل می بخشد. لطایف و اسراری که از ادعیه استفاده می شود در روایات...