مناجات امام سجاد علیه السلام در کنار کعبه

مناجات امام سجاد علیه السلام در کنار کعبه

و گفت :خدايا! ستارگان در افق ناپديد شدند و چشم هاي مردم به خواب رفته و درهاي رحمت تو بر روي همه نيازمندان درگاهت باز است .به پيشگاه با عظمت تو رو آوردم تا بر من رحم نمايي و مرا مورد عفو و گذشت خود قرار دهي و روز قيامت در...