ملامت جاهلانه

ملامت جاهلانه

با خود گفتم :پيرمردى از بزرگان قريش در اين وقت در هواى گرم در طلب مال دنياست ! تصميم گرفتم او را موعظه کنم . نزديک رفته ، سلام کردم و گفتم :آيا سزاوار است مرد شريفى مثل شما در اين هواى گرم با اندام سنگين در پى دنياطلبى باشد؟...