اسامی و محکومیت قطعی ۵ مفسد اقتصادی

اسامی و محکومیت قطعی ۵ مفسد اقتصادی

براساس دادنامه اصداري شعبه اخيرالذکر، محکوميت متهمان به شرح ذيل است: 1) رضا حاجتي فرزند اکبر از حيث اتهام مشارکت در کلاهبرداري از بانک‌هاي سپه و تجارت به تحمل 7 سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ هفت ميليارد و سي و...