با سه نفر از آن سیصد نفر احتمالی رئیس جمهور آشنا شوید!

با سه نفر از آن سیصد نفر احتمالی رئیس جمهور آشنا شوید!

یک نفر ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان تسهیلات گرفته و مالک ۳۲ شرکت است و اسکله‌های خصوصی دارد. دیگری ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان سرمایه هواپیمای اختصاصی دارد که تسهیلات سنگین بانکی دریافت کرده است وسومی هم بیش از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان...